R9

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R9

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R9 (Phát hành ngày 15/07/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán muốn tổng hợp được báo cáo F01-01/BCQT đặc thù SGD Hải Dương để quyết toán kinh phí theo yêu cầu của đơn vị cấp trên