Kế toán muốn tổng hợp được báo cáo F01-01/BCQT đặc thù SGD Hải Dương để quyết toán kinh phí theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R9 >

Kế toán muốn tổng hợp được báo cáo F01-01/BCQT đặc thù SGD Hải Dương để quyết toán kinh phí theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán muốn tổng hợp được báo cáo F01-01/BCQT có chi tiết các khoản chi từ nguồn thu học phí và từ các nguồn thu khác để báo cáo và quyết toán kinh phí tại đơn vị gồm chi từ nguồn kinh phí ngân sách, chi từ nguồn viện trợ, vay nợ, chi từ nguồn thu học phí và chi từ các nguồn thu khác theo yêu cầu của đơn vị cấp trên (đặc thù Sở giáo dục Hải Dương).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R32, khi lập báo cáo F01-01/BCQT đặc thù Sở giáo dục Hải Dương, phần mềm hiển thị báo cáo chi tiết các khoản chi từ nguồn thu học phí và từ các nguồn thu khác để báo cáo và quyết toán kinh phí theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Cụ thể như sau:

hmtoggle_plus1        Bước 1: Tạo mới dữ liệu đặc thù Sở giáo dục Hải Dương

1. Vào Tệp\Tạo dữ liệu mới.

2. Tại bước 3. Khai báo thông tin đơn vị, chọn Đặc thù là Sở giáo dục Hải Dương.

R9_1

3. Tiếp tục khai báo các bước để tạo dữ liệu kế toán mới.

hmtoggle_plus1        Bước 2: Nhận báo cáo từ cấp dưới

1. Chọn Nhận báo cáo từ cấp dưới.

2. Sau khi chọn báo cáo từ cấp dưới, phần mềm hiển thị báo cáo F01-01/BCQT với mỗi chương là 1 dòng.

R9_2

3. Nhấn Nhận. Phần mềm hoàn thanh việc nhận báo cáo.

R9_3

4. Nhấn Kết thúc.

hmtoggle_plus1        Bước 3: In báo cáo F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù Sở giáo dục Hải Dương.

Khai báo các tham số khác.

R9_4

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in báo cáo chi tiết các khoản chi từ nguồn thu học phí và các nguồn thu khác:

R9_5

hmtoggle_plus1        Bước 4: Tổng hợp báo cáo quyết toán

1. Chọn Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán.

2. Phần mềm tự động tích chọn các báo cáo quyết toán cần tổng hợp, trong đó có Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

R9_6

3. Nhấn Tổng hợp để thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán.