Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > I. Nhận báo cáo cấp dưới > Tiện ích >

Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Trường hợp đơn vị dự toán cấp trên chỉ nhận được các file báo cáo tài chính từ đơn vị cấp dưới theo từng Quý, tuy nhiên lại muốn tổng hợp báo cáo tài chính theo Năm. Với nhu cầu trên, nhằm giảm tải thao tác đơn vị dự toán cấp dưới phải xuất lại báo cáo tài chính theo Năm, sau đó gửi lại để đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp. MISA Mimosa.NET X1 2019 hỗ trợ đơn vị dự toán cấp trên tạo báo cáo tài chính Năm, 6 tháng từ báo cáo tài chính theo từng Quý đã gửi của đơn vị dự toán cấp dưới.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn Tác nghiệp\Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý.

Tao_BC_nam_tu_BC_quy_01

2. Anh/chị chọn Kỳ cần tạo báo cáo: Năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm.

Tao_BC_nam_tu_BC_quy_02

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Chọn Đơn vị dự toán.

5. Tích chọn các đơn vị cần tạo báo cáo năm từ báo cáo quý.

Tao_BC_nam_tu_BC_quy_03

6. Nhấn Tiếp tục.

Lưu ý:

Với những báo cáo có trạng thái Sẵn sàng tạo thì phần mềm tự động tích chọn các báo cáo đó.

Nếu tại phần Danh sách báo cáo đã nhận, đã có báo cáo năm của các đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị đã tạo báo cáo trước đó nhưng muốn tạo lại thì tại bước này, phần mềm sẽ hiển dòng Báo cáo đã tồn tại tại cột Tình trạng. Anh/chị cần phải tích chọn các báo cáo muốn tạo lại và phần mềm sẽ ghi đè lên báo cáo đã có.

Tao_BC_nam_tu_BC_quy_04

7. Nhấn Tạo báo cáo.

Tao_BC_nam_tu_BC_quy_05

8. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Hoàn thành tạo báo cáo.

9. Nhấn Kết thúc để hoàn tất việc tạo báo cáo.