Tệp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các chức năng tại phần Tệp bao gồm:

Sao lưu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Đăng ký dữ liệu

Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC)