Kế toán muốn thay đổi thông tin số dư tiền đầu năm (năm nay) trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R15 >

Kế toán muốn thay đổi thông tin số dư tiền đầu năm (năm nay) trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán tự nhập tay số dư đầu năm nay trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp để nộp cho KBNNS.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R15, sau khi tổng hợp báo cáo tài chính, kế toán có thể tự nhập tay số dư đầu năm nay bằng cách:

- Vào menu Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính, kích đúp chuột vào báo cáo B03/BCTC-TH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp.

- Nhập lại số tiền ở cột Năm nay cho đúng.

R15-2-b03 bctcth-01