Kế toán muốn tổng hợp được số đầu năm của các báo cáo tài chính để báo cáo đầy đủ số liệu

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R14 >

Kế toán muốn tổng hợp được số đầu năm của các báo cáo tài chính để báo cáo đầy đủ số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán tổng hợp được số đầu năm của các báo cáo tài chính để báo cáo đầy đủ số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R14, chương trình đang chưa lấy lên số dư cuối năm trước trên các báo cáo tài chính tổng hợp.

Kể từ phiên bản R14, chương trình sẽ lấy được số dư cuối năm trước trên báo cáo tài chính tổng hợp.

Trường hợp 1: Trên phần mềm đã có số liệu báo cáo tài chính năm trước

1. Sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới và tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính, vào menu Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính.

2. Lần lượt chọn các báo cáo: B01/BCTC-TH; B02/BCTC-TH; B03/BCTC-TH; B04/BCTC-TH

Ví dụ: B01/BCTC-TH:

=> Chương trình đã tự động lấy lên số dư Năm trước.

R14.1. so du_01

3. Sau đó, vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính tổng hợp theo thông tư số 99/2018/TT-BTC, lần lượt in các báo cáo: B01/BCTC-TH; B02/BCTC-TH; B03/BCTC-TH; B04/BCTC-TH

Trường hợp 2: Trên phần mềm chưa có số liệu báo cáo tài chính năm trước

1. Sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới và tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính, vào menu Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính.

3. Lần lượt chọn các báo cáo: B01/BCTC-TH; B02/BCTC-TH; B03/BCTC-TH; B04/BCTC-TH để nhập Số dư năm trước.

R14.1. so du_02

3. Sau đó, vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính tổng hợp theo thông tư số 99/2018/TT-BTC, lần lượt in các báo cáo: B01/BCTC-TH; B02/BCTC-TH; B03/BCTC-TH; B04/BCTC-TH