Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > II. Tổng hợp dữ liệu >

Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Đơn vị dự toán cấp trên sau khi đã có đầy đủ dữ liệu các báo cáo quyết toán đã được phê duyệt của các đơn vị dự toán cấp dưới, sẽ thực hiện tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán để lập báo cáo tổng hợp.

2. Các bước thực hiện

Để lập báo cáo tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị dự toán cấp dưới, anh/chị thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1: Chọn báo cáo tổng hợp

1. Tại màn hình Bàn làm việc, chọn Tổng hợp dữ liệu\Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán.

Tong hop BC X1_00

2. Chọn Kỳ, Năm cần lập báo cáo.

3. Hệ thống đã tích chọn sẵn các báo cáo tổng hợp, nếu không muốn tổng hợp báo cáo nào thì anh/chị bỏ tích chọn tương ứng với báo cáo đó.

Tong hop BC X1_01

4. Nhấn Tổng hợp.

Bước 2: Kết quả tổng hợp báo cáo

1. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Hoàn thành tổng hợp dữ liệu.

2. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tổng hợp báo cáo: số lượng báo cáo cần tổng hợp, số lượng báo cáo tổng hợp thành công, số lượng báo cáo tổng hợp không thành công.

Tong hop BC X1_02

3. Nhấn Kết thúc để hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu từ các báo cáo của đơn vị dự toán cấp dưới.