Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > II. Tổng hợp dữ liệu >

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kiểm tra, đối chiếu báo cáo cấp dưới

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính

Xem danh sách báo cáo tổng hợp tài chính