V. Xuất khẩu báo cáo tài chính tổng hợp gửi KBNN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính >

V. Xuất khẩu báo cáo tài chính tổng hợp gửi KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép xuất khẩu được báo cáo tài chính tổng hợp ra định dạng xml để nộp cho KBNN theo yêu cầu.

2. Các bước thực hiện

Xem phim hướng dẫn xuất khẩu báo cáo gửi KBNN tại đây.

1. Tại màn hình Bàn làm việc, nhấn Nộp báo cáo cho kho bạc\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN...

R11.6_kiemtraBCTC_07

2. Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Ngày lập báo cáo, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát. Nhấn Đồng ý.

R11.6_kiemtraBCTC_08

3. Nhấn Kiểm tra số liệu để kiểm tra các chỉ tiêu đã khớp với nhau hay chưa.

R11.6_kiemtraBCTC_09

4. Phần mềm hiển thị kết quả kiểm tra báo cáo. Nếu vẫn có chỉ tiêu không hợp lệ thì đơn vị kiểm tra lại danh sách báo cáo tài chính tổng hợp.

R11.6_kiemtraBCTC_06

5. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bộ báo cáo tài chính tổng hợp nộp cho KBNN.

6. Sau khi xuất khẩu xong, nộp báo cáo cho KBNN theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Sau khi KBNN trả kết quả cho đơn vị, đơn vị có thể biết được kết quả các chỉ tiêu không hợp lệ bị KBNN trả về tại cột Mã số KBNN.