Xem danh sách báo cáo tổng hợp tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính > III. Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính >

Xem danh sách báo cáo tổng hợp tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép đơn vị dự toán cấp trên kiểm tra được danh sách các báo cáo tài chính đã tổng hợp từ đơn vị dự toán cấp dưới

2. Các bước thực hiện

1. Vào Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính.

9. Ds bao cao tong hop_01

2. Anh/chị lọc báo cáo cần xem.

Chọn Kỳ báo cáo, Năm cần xem.

Nhấn Nạp để phần mềm tự động thống kê danh sách các báo cáo tổng hợp tài chính.

3. Chọn từng báo cáo hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl A để chọn tất cả các báo cáo cần phê duyệt, nhấn Phê duyệt.

9. Ds bao cao tong hop_02