Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > IV. Gửi báo cáo lên cấp trên >

Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép xuất khẩu được báo cáo tài chính tổng hợp ra định dạng xml để nộp cho KBNN theo yêu cầu.

2. Các bước thực hiện

Xem phim hướng dẫn xuất khẩu báo cáo gửi KBNN tại đây.

1. Tại màn hình Bàn làm việc, chọn Gửi báo cáo lên cấp trên\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

R5.1_01

2. Khai báo các thông tin:

Năm báo cáo.

Phần mềm mặc định Mã đơn vị.

Nhập Ngày lập báo cáo, Người lập, Ngày ký, Người ký.

Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn Nơi lưu tệp.

R5.1_02

3. Nhấn Xuất khẩu. Phần mềm thông báo xuất khẩu thành công.

Nhấn Yes để mở thư mục xuất khẩu.

Nhấn No để đóng thông báo và không mở thư mục xuất khẩu.

R5.1_03