Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT vào phần mềm

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R16 >

Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT vào phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép lấy số liệu cột Số cuối năm hoặc cột Năm nay trên BCTC năm trước đã nộp vào hệ thống TKT lên cột Số đầu năm hoặc cột Năm trước trên BCTC năm nay trên phần mềm MISA Mimosa X1 2019.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R16, kế toán nộp BCTC năm 2019 lên TKT bị từ chối do nguyên nhân cột số đầu năm trên Báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính không khớp với số cuối năm 2018 hoặc Cột Năm trước trên báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động, B03/BCTC: BC lưu chuyển tiền tệ trực tiếp/Gián tiếp, B04/BCTC:Thuyết minh báo cáo tài chính...

Kế toán phải tự nhập tay cột Năm trước hoặc số đầu năm trên MISA Mimosa X1 nên có thể dẫn đến sai sót, nhầm lẫn.

Kể từ phiên bản R16, phần mềm hỗ trợ lấy số dư cuối năm, số năm nay trên BCTC năm 2018 đã nộp TKT lên số dư đầu năm, số năm trước trên báo cáo TC củanăm 2019.

- Bước 1: Tải bộ báo cáo tài chính năm trước (.xml) trên TKT về máy tính.

o Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

o Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm 2018 được KBNN nhận thành công báo cáo.

TKT_01

o Nhấn vào biểu tượng NK tu TKT_00 để tải tệp tin báo cáo có đuôi .xml về máy tính.

NK tu TKT_02

- Bước 2: Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT

o Vào menu Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính.

o Nhấn Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT.

o Nhấn vào biểu tượng NK tu TKT_04 để tải tệp tin báo cáo (.xml) vừa được tải về từ hệ thống TKT.

NK tu TKT_03

o Chọn đúng tệp tin báo cáo. Nhấn Open (Mở).

NK tu TKT_05

o Chương trình hiển thị thông báo Nhập khẩu thành công số dư từ TKT năm... chương...

NK tu TKT_06

- Bước 3: Tổng hợp BCTC

o Vào menu Tác nghiệp\Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính.

Hoặc nếu đã lập BCTC tổng hợp trước đó rồi thì vào menu Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính để mở từng BCTC tổng hợp lên.

o Để lấy số đầu năm hoặc số năm trước cho từng báo cáo thì nhấn Lấy số dư đầu năm từ TKT.

Ví dụ trên B01/BCTC-TH: Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp.

NK tu TKT_07

o Chương trình tự động nhập khẩu số liệu vào cột Năm trước. Nhấn Cất để hoàn thành.

NK tu TKT_08

Lưu ý: Trường hợp anh/chị lập BCTC tổng hợp của Chương khác với Chương trên bộ BCTC tổng hợp đã nộp vào TKT hoặc chưa nhập khẩu file báo cáo (.xml) nào từ TKT thì khi nhấn Lấy số liệu đầu năm từ TKT => chương trình hiển thị thông báo như sau:

NK tu TKT_09

Anh/chị nhấn vào link tại đây trên thông báo để phần mềm chuyển sang màn hình Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT.

Hoặc nhập khẩu BCTC năm trước tại màn hình Danh sách lập báo cáo tài chính.

Xem lại hướng dẫn ở bước 2.