Đơn vị

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép khai báo danh sách và các thông tin liên quan đến các đơn vị thuộc đối tượng tổng hợp báo cáo tài chính.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Đơn vị.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã đơn vị: Mã của đơn vị dùng để tổng hợp báo cáo.

Tên đơn vị: Tên của đơn vị dùng để tổng hợp báo cáo.

Đơn vị dự toán cấp: chọn cấp dự toán cho đơn vị.

Nhóm đơn vị: chọn nếu muốn tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị theo từng nhóm.

Khai báo các thông tin khác: Địa chỉ, Điện thoại, Fax, Email, Website, Thông tin liên hệ (nếu cần).

Them_DV_X1

4. Nhấn Cất.