Loại tài sản cố định

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập các thông tin ban đầu >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

MISA Mimosa.NET X1 2019 đã thiết lập sẵn danh sách loại tài sản cố định. Tuy nhiên anh/chị có thể khai báo thêm, sửa đổi hay xóa loại tài sản cố định đã được thiết lập cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết.

Mã loại tài sản cố định: Mã hiệu của loại tài sản cố định.

Tên loại tài sản cố định: Tên của loại tài sản cố định.

TSCD_X1

4. Nhấn Cất.