Xem danh sách báo cáo tổng hợp quyết toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > II. Tổng hợp dữ liệu > Tổng hợp dữ liệu báo cáo quyết toán >

Xem danh sách báo cáo tổng hợp quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép đơn vị dự toán cấp trên kiểm tra được danh sách các báo cáo tài chính đã tổng hợp từ đơn vị dự toán cấp dưới, đồng thời xem và in được các báo cáo ngay tại màn hình giao diện.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp quyết toán.

Tong hop BC X1_03

2. Anh/chị lọc báo cáo cần xem.

Chọn Đơn vị, Kỳ, NămTên báo cáo cần xem.

Nhấn Nạp để phần mềm tự động thống kê danh sách các báo cáo đã tổng hợp dữ liệu.

3. Nhấn Phê duyệt để phê duyệt cho các báo cáo tổng hợp quyết toán.

Tong hop BC X1_04