Quy trình tổng hợp báo cáo

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Quy trình tổng hợp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để tổng hợp báo cáo trên MISA Mimosa.NET X1 2019, anh/chị thực hiện theo các bước:

I. Nhận báo cáo cấp dưới

II. Tổng hợp dữ liệu báo cáo cấp dưới

III. In báo cáo

IV. Gửi báo cáo lên cấp trên