IV. Gửi báo cáo lên cấp trên

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo >

IV. Gửi báo cáo lên cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xuất khẩu báo cáo gửi lên cấp trên

Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

R5.1_01