IV. Gửi báo cáo lên cấp trên

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo quyết toán >

IV. Gửi báo cáo lên cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép đơn vị tổng hợp báo cáo xuất khẩu báo cáo quyết toán ra file và tiếp tục gửi lên đơn vị dự toán cấp trên.

2. Các bước thực hiện

Để thực hiện gửi dữ liệu báo cáo lên cấp trên qua email, trước khi thực hiện Gửi báo cáo lên cấp trên, anh/chị cần thiết lập Cấu hình máy chủ email. Thao tác chi tiết xem tại đây.

Sau đó thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Chọn báo cáo gửi cấp trên

1. Chọn Gửi báo cáo lên cấp trên tại thanh Tác nghiệp.

2. Chọn Kỳ, Năm cần gửi báo cáo.

3. Hệ thống đã ngầm định sẵn danh sách báo cáo gửi lên đơn vị dự toán cấp trên, nếu không muốn gửi báo cáo nào thì anh/chị thực hiện bỏ tích tương ứng tại báo cáo đó.

Gui_BC cap tren_01

4. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Tình trạng báo cáo

1. Hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo cần gửi lên cấp trên chi tiết theo tình trạng như Đã phê duyệt, Chưa phê duyệt, Báo cáo tổng hợp chưa được lập.

Gui_BC cap tren_02

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Lưu tệp dữ liệu và gửi cấp trên

1. Anh/chị chọn nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu để gửi lên cấp trên bằng cách nhấn vào biểu tượng ba chấm.

2. Trường hợp muốn gửi tệp dữ liệu qua email ngay tại màn hình này, tích chọn Gửi báo cáo qua email.

3. Nhập Nội dung.

Gui_BC cap tren_03

3. Nhấn Cất&Gửi.

4. Phần mềm gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên cùng với file dữ liệu đính kèm.

Gui_BC cap tren_04