Tùy chọn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: Thông tin đơn vị, Người ký, Định dạng số, Báo cáo, Nhận báo cáo, Máy chủ mail, Sao lưu.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn.

2. Tại đây có thể thiết lập các tùy chọn của hệ thống theo nhu cầu sử dụng.

Một số tùy chọn nên khai báo trước khi sử dụng bao gồm:

Thông tin đơn vị

o Phần mềm mặc định sẵn một số thông tin lấy từ giấy phép sử dụng của đơn vị: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Địa chỉ.

o Với các đơn vị dự toán cấp II, phần mềm mặc định sẵn Cấp TH BCTC (Cấp tổng hợp báo cáo tài chính) là Đơn vị kế toán trung gian cấp 1, anh/chị có thể sửa lại tùy theo thực tế tại đơn vị.

oVới các đơn vị dự toán cấp I, phần mềm mặc định sẵn Cấp TH BCTC (Cấp tổng hợp báo cáo tài chính) là Đơn vị dự toán cấp 1.

o Anh/chị khai báo thêm các thông tin khác: Mã số thuế, Điện thoại, Ngân hàng\Kho bạc.

Tuy_chon R5

Người ký:

o Trường hợp đã khai báo thông tin Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Người lập báo cáo tại bước Tạo dữ liệu kế toán mới thì phần mềm sẽ lấy lên tại tab Người ký.

o Tích chọn In tên trên báo cáo nếu muốn hiển thị chân chữ ký tại các báo cáo.

Tuychon x1_02

Định dạng số: Phần mềm ngầm định thông tin định dạng số báo cáo, anh/chị có thể chọn lại (nếu cần).

Tuychon x1_03

Báo cáo: Phần mềm ngầm định các thông tin Định dạng font chữ, Thông tin giấy phép sử dụng, Chương ngầm định... Có thể chọn lại nếu cần.

Tuychon x1_04

Máy chủ mail: giúp đơn vị gửi tệp dữ liệu qua địa chỉ email bằng cách khai báo những thông tin Cấu hình máy chủ Mail.

Tuychon x1_05

Sao lưu

o Nhấn vào biểu tượng ba chấm để chọn thư mục sao lưu.

Tuychon x1_06

o Nhấn Đồng ý.