5. Những điểm mới của phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019

Navigation:  »No topics above this level«

5. Những điểm mới của phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 cập nhật các thông tư, quyết định mới nhất áp dụng cho các đơn vị Hành chính Sự nghiệp. Bao gồm:

Thông tư 107/2017/TT – BTC hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

Thông tư 137/2017/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Thông tư 324/2016/TT – BTC ban hành hệ thống MLNS nhà nước.

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Thông tư 90/2018/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Chi tiết các điểm mới:

1. Cập nhật danh mục Hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT – BTC

2. Cập nhật Mục lục ngân sách mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC

3. Bổ sung thêm Danh mục Phí, lệ phí trên chương trình

4. Cập nhật hệ thống báo cáo, chia làm 6 nhóm báo cáo

m2019_baocao_3

5. Cho phép nhận, in và tổng hợp dữ liệu các báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC

oB01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

oB03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán

oPhụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Các phụ biểu sinh ra sau khi nhận báo cáo cấp dưới: 

oMẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I

oMẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II

Xem hướng dẫn các bước Nhận báo cáo từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 tại đây

6. Nhận bổ sung 02 Báo cáo tài chính và sinh phụ biểu kèm theo

1.B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

2. B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) 

Các phụ biểu sinh ra:

oMẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)

oMẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đơn giản)

7. Đáp ứng nhập bằng tay các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính theo thông tư 107/2017/TT-BTC

8. Đáp ứng quy trình tổng hợp báo cáo tài chính theo TT 99/2018/TT-BTC

Nhận các báo cáo tài chính cấp dưới:

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)

B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

Tổng hợp các báo cáo tài chính:

B01/BCTC – TH: Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

B02/BCTC – TH: Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

B03/BCTC – TH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

B04/BCTC – TH: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

B01/BSTTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Mẫu tổng hợp)

S01/BTH: Bảng tổng hợp số liệu bổ sung thông tin tài chính

S02/BTH: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo tài chính

9. Đáp ứng tổng hợp được số liệu các báo cáo công khai quyết toán theo TT 90/2018/TT-BTC, bao gồm:

Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách

Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách để nộp lên cấp trên theo quy định

10. Đáp ứng tính năng Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC)

Trên phiên bản R1, phần mềm đáp ứng tính năng Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC) cho phép người dùng xuất khẩu được báo cáo thu, chi NSNN chi tiết theo MLNS theo hướng dẫn tại PL 04 (TT số 137)

Các bước hướng dẫn chi tiết xem tại đây