Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC)

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép người dùng xuất khẩu được báo cáo thu, chi NSNN chi tiết theo MLNS theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC).

2. Các bước thực hiện

1. Vào Tệp\Xuất khẩu Phụ lục 4 (TT số 137/2017/TT-BTC).

Phu_luc_4_01

 

2. Khai báo các tham số báo cáo:

Chọn Năm báo cáo.

Nhấn vào biểu tượng Phu_luc_4_05 để chọn Nơi lưu tệp.

Phu_luc_4_02

 

Nhấn Xuất khẩu.

3. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Xuất khẩu dữ liệu thành công.

Phu_luc_4_03

 

4. Nhấn Yes nếu muốn mở thư mục xuất khẩu ngay, nhấn No nếu không muốn mở thư mục xuất khẩu.

Phu_luc_4_04