Kế toán muốn ghi nhận nhanh danh mục nguồn kinh phí vào Mimosa X1 để quản lý

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn ghi nhận nhanh danh mục nguồn kinh phí vào Mimosa X1 để quản lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán muốn ghi nhận nhanh danh mục nguồn kinh phí vào Mimosa X1 để quản lý.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, đơn vị chủ quản khai báo danh mục nguồn kinh phí trên Mimosa xong, lại phải khai báo lại danh mục đó trên Mimosa X1.

Kể từ phiên bản R13, sau khi xuất khẩu danh mục nguồn kinh phí trên Mimosa, đơn vị có thể nhập khẩu vào Mimosa X1 như sau:

o Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn.

o Nhấn Nhập khẩu.

o Chọn đến file nguồn kinh phí được xuất khẩu từ Mimosa.

R13.1_NKP_01

o Nhấn Open, chương trình thông báo nhập khẩu thành công.

R13.1_NKP_02