Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính cho KBNN qua hệ thống Tổng kế toán (TKT)

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính cho KBNN qua hệ thống Tổng kế toán (TKT)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Bước 1: Kế toán viên gửi báo cáo lên lãnh đạo đơn vị

1. Kế toán viên (KTV) truy cập vào cổng thông tin điện tử TKT của KBNN theo đường dẫn: https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

2. Nhấn Đăng nhập tại phần Thông tin sử dụng.

3. Nhập các thông tin đăng nhập vào hệ thống (các thông tin này có trong email KBNN gửi cho KTV): Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận.

Nop BCTC cho KBNN_01

4. Nhấn Đăng nhập.

5. Tại màn hình Quản lý báo cáo, nhấn Thêm mới.

Nop BCTC cho KBNN_02

6. Nhấn Browse tại Tệp tin báo cáo để tải bộ báo cáo đã xuất ra từ phần mềm Mimosa X1.

Nop BCTC cho KBNN_03

7. Chọn Tệp tin đính kèm (nếu có). Nhập Mã xác nhận và nhấn Gửi phê duyệt.

8. Báo cáo sau khi gửi lãnh đạo phê duyệt sẽ có trạng thái Chờ lãnh đạo phê duyệt báo cáo.

Nop BCTC cho KBNN_05

hmtoggle_plus1Bước 2: Lãnh đạo đơn vị xử lý báo cáo

Lưu ý:

Nếu là lần đầu thực hiện phê duyệt báo cáo thì lãnh đạo đơn vị phải tải phần mềm ký số của TKT KBNN.

Lãnh đạo đơn vị có thể từ chối báo cáo không hợp lệ về kế toán viên.

Để phê duyệt, lãnh đạo cần cắm USB Token (chứng thư số) vào máy tính.

Khi lãnh đạo đơn vị chưa phê duyệt báo cáo thì kế toán viên có thể thu hồi báo cáo

Lãnh đạo đơn vị xử lý báo cáo và gửi cho KBNN như sau:

1. Lãnh đạo đơn vị truy cập vào cổng thông tin điện tử TKT của KBNN theo đường dẫn: https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

2. Nhấn Đăng nhập tại phần Thông tin sử dụng.

3. Nhập các thông tin đăng nhập vào hệ thống (các thông tin này có trong email KBNN gửi cho lãnh đạo đơn vị): Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận.

Nop BCTC cho KBNN_06

4. Nhấn Đăng nhập.

5. Nhấn vào ID báo cáo để xem thông tin chi tiết của báo cáo.

Nop BCTC cho KBNN_07

6. Nhấn vào biểu tượng Nop BCTC cho KBNN_12   để tải báo cáo về máy tính.

7. Nếu báo cáo hợp lệ thì nhấn Phê duyệt để phê duyệt báo cáo.

Nop BCTC cho KBNN_08

8. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra chứng thư số có đúng với chứng thư số đã đăng ký hay không. Nhập Mật khẩu của token. Nhấn OK.

Nop BCTC cho KBNN_09

9. Báo cáo sau khi gửi kho bạc nhà nước sẽ có trạng thái Chờ KBNN tiếp nhận báo cáo.

Nop BCTC cho KBNN_11

10. Lưu ý: Nếu báo cáo không hợp lệ, lãnh đạo đơn vị có thể nhấn Từ chối, nhập Lý do từ chối => báo cáo sẽ được trả về cho KTV. KTV cập nhật và gửi lại báo cáo.

Nop BCTC cho KBNN_10