Hướng dẫn nộp BCTC tổng hợp cho TKT trong trường hợp KBNN từ chối nhận báo cáo

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính cho KBNN qua hệ thống Tổng kế toán (TKT) >

Hướng dẫn nộp BCTC tổng hợp cho TKT trong trường hợp KBNN từ chối nhận báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Lý do TKT KBNN từ chối nhận báo cáo

Lý do: Khi khẩu báo cáo tài chính tổng hợp gửi KBNN thì có cảnh báo Cột năm trước trên báo cáo B01/BCTC-TH, B02/BCTC-TH, B03b/BCTC-TH năm 2019 đang không có số liệu, có thể không bằng với cột năm nay trên báo cáo năm 2018.

(Lưu ý cảnh báo chỉ có khi dùng bản MISA Mimosa.NET X1 2019 R15)

TKT_00

hmtoggle_plus1Giải pháp khắc phục

Nếu năm 2018, đơn vị nộp bộ BCTC tổng hợp cho KBNN qua hệ thống TKT thì mở hệ thống TKT để kiểm tra, đối chiếu với bộ BCTC tổng hợp trên Mimosa X1. Thao tác như sau:

Bước 1: Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

Bước 2: Xem lại số liệu năm trước đơn vị nộp báo cáo cho TKT như thế nào?

1. Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm 2018 được KBNN nhận thành công báo cáo.

TKT_01

2. Chương trình hiển thị màn hình Thông tin báo cáo thì nhấn vào Xem Bao Cao để xem lại các báo cáo năm trước đã nộp như thế nào và nhập lại vào báo cáo năm nay.

TKT_02

3. Xem đơn vị năm nay nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp theo phương pháp nào để xuất khẩu đúng.

4. Trên phần mềm Mimosa X1 2019:

Vào menu Tác nghiệp\Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính

Chọn năm tổng hợp báo cáo là 2019 => chương trình tự động tổng hợp dữ liệu cho toàn đơn vị.

Sau đó lần lượt đối chiếu cột Năm nay của BCTC tổng hợp năm 2018 đã nộp vào hệ thống TKT và cột Năm trước của báo cáo đã tổng hợp năm 2019 trên MimosaX1.

Ví dụ: Đối chiếu báo cáo B01/BCTC-TH: Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp:

Trên hệ thống TKT, mở báo cáo B01/BCTC-TH năm 2018, xem cột Năm nay đã nộp để đối chiếu với cột Năm trước ở báo cáo năm 2019 trên MimosaX1, đơn vị phải đảm bảo số liệu 2 cột này phải bằng nhau.

Trên Mimosa X1, anh/chị nhập lại số tiền tại cột Năm trước sao cho bằng với cột Năm nay (năm 2018) đã nộp cho KBNN.

Khi đối chiếu xong, trên Mimosa X1 đơn vị nhấn nút Cất.

TKT_04

Thực hiện đối chiếu tương tự với các báo cáo khác: B02-BCTC/TH, B03/BCTC-TH, B04/BCTC-TH

5. Sau khi đơn vị nhập xong các báo cáo tài chính, nhấn Kiểm tra số liệu cho đến khi không còn chỉ tiêu báo cáo lỗi thì thực hiện xuất khẩu báo cáo nộp cho TKT.

Các thao tác xuất khẩu báo cáo nộp vào hệ thống TKT, mời xem tại đây.

Nếu năm 2018, đơn vị tự lập BCTC tổng hợp bằng tay để nộp cho KBNN thì mở bộ BCTC tổng hợp của năm trước để đối chiếu với bộ BCTC tổng hợp năm nay trên Mimosa X1.

Sau đó lần lượt đối chiếu cột Năm nay của BCTC tổng hợp năm 2018 đã nộp và cột Năm trước của báo cáo đã tổng hợp năm 2019 trên MimosaX1.