Kế toán muốn xuất khẩu được báo cáo tài chính tổng hợp ra định dạng xml để nộp cho KBNN theo yêu cầu

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R5 >

Kế toán muốn xuất khẩu được báo cáo tài chính tổng hợp ra định dạng xml để nộp cho KBNN theo yêu cầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép xuất khẩu được báo cáo tài chính tổng hợp ra định dạng xml để nộp cho KBNN theo yêu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

1. Tại màn hình Bàn làm việc, chọn Gửi báo cáo lên cấp trên\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

R5.1_01

2. Khai báo các thông tin:

Năm báo cáo.

Phần mềm mặc định Mã đơn vị.

Nhập Ngày lập báo cáo, Người lập, Ngày ký, Người ký.

Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn Nơi lưu tệp.

R5.1_02

3. Nhấn Xuất khẩu. Phần mềm thông báo xuất khẩu thành công.

Nhấn Yes để mở thư mục xuất khẩu.

Nhấn No để đóng thông báo và không mở thư mục xuất khẩu.

R5.1_03