Chức năng tìm kiếm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Chức năng tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin trên phần mềm như: Tài khoản, Chương, Khoản,...

2. Các bước thực hiện

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, anh/chị muốn tìm kiếm tại danh mục nào thì vào danh mục tương ứng. Ví dụ muốn tìm kiếm tài khoản 155, thì thực hiện như sau:

Vào Danh mục\Hệ thống tài khoản, nhấn Tìm kiếm trên thanh công cụ.

Khai báo các điều kiện tìm kiếm

o Nhập Điều kiện tìm kiếm.

o Lựa chọn Tìm theo Số tài khoản, Tên tài khoản hay Được sử dụng.

o Lựa chọn Cách tìm, Hướng tìm.

o Có phân biệt chữ hoa thường hay không?

Nhấn Tìm kiếm để hệ thống tìm ra giá trị theo các thông tin mà anh/chị vừa lựa chọn.

Tim kiem x1