II. Kiểm tra báo cáo tài chính của cấp dưới

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo tài chính >

II. Kiểm tra báo cáo tài chính của cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi nhận báo cáo tài chính của cấp dưới, phần mềm tự động kiểm tra báo cáo tài chính để chỉ ra tính hợp lệ giữa các chỉ tiêu trong 1 báo cáo và giữa các báo cáo với nhau:

1. Chọn Danh sách báo cáo đã nhận, nhấn Kiểm tra báo cáo tài chính.

R11.6_kiemtraBCTC_01

2. Lần lượt kiểm tra bộ báo cáo của các đơn vị cấp dưới bằng cách chọn Chương, Đơn vị. Nhấn Đồng ý.

R11.6_kiemtraBCTC_02

3. Chương trình sẽ hiển thị danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp. Đơn vị cấp trên báo lại cho đơn vị cấp dưới để cập nhật lại báo cáo cho đến khi các chỉ tiêu khớp với nhau hoàn toàn.

R11.6_kiemtraBCTC_03