Sau khi tổng hợp báo cáo B04/BCTC, kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị tổng hợp để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R11 >

Sau khi tổng hợp báo cáo B04/BCTC, kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị tổng hợp để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Sau khi tổng hợp báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán có thể nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị tổng hợp để giảm thời gian thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R11, sau khi tổng hợp báo cáo B04/BCTC-TH, kế toán đang phải xuất ra ngoài exel để khai báo thủ công các thông tin như Quyết định thành lập, QĐ giao tự chủ tài chính... để lên được báo cáo thuyết minh.

Kể từ phiên bản R11, sau khi tổng hợp báo cáo B04/BCTC-TH, kế toán có thể nhập tay các chỉ tiêu thuyết minh theo đúng thực tế tại đơn vị.

Cụ thể như sau:

oVào menu Tác nghiệp\Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính.

oKích đúp chuột vào báo cáo B04/BCTC-TH: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

oKế toán tự nhập tay các chỉ tiêu trên thuyết minh.

R11.4_nhaptayB04_01