R3.1

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R3.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1. Cập nhật công cụ iSMAC phiên bản 2.0 trên phần mềm để thống kê chính xác số lượng khách hàng sử dụng

2. Cập nhật mã của danh mục Hoạt động

Chi tiết thay đổi:

1. Cập nhật công cụ iSMAC phiên bản 2.0 trên phần mềm để thống kê chính xác số lượng khách hàng sử dụng.

Trên phiên bản R3.1, phần mềm cập nhật công cụ iSMAC phiên bản 2.0 trên phần mềm để thống kê chính xác số lượng khách hàng sử dụng.

 

2. Cập nhật mã của danh mục Hoạt động.

Trên phiên bản R3.1, phần mềm cập nhật mã của danh mục hoạt động trên phần mềm MISA Mimosa.NET X1 giống với danh mục hoạt động trên Mimosa.NET 2019 để tổng hợp được số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết thay đổi:

Vào Danh mục\Hoạt động.

Phần mềm bổ sung Mã của các hoạt động:

R3.1.1