Sắp xếp lại nhóm báo cáo trên danh sách Báo cáo

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4 >

Sắp xếp lại nhóm báo cáo trên danh sách Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R4, chương trình sắp xếp lại nhóm báo cáo trên danh sách Báo cáo giúp kế toán dễ dàng tra cứu và in báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Tại menu Báo cáo, phần mềm phân loại thành 6 nhóm báo cáo:

- Báo cáo quyết toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC

- Báo cáo xét duyệt quyết toán năm theo thông tư số 137/2017/TT-BTC

- Báo cáo tài chính theo thông tư số 107/2017/TT-BTC

- Báo cáo tài chính tổng hợp theo thông tư số 99/2018/TT-BTC

- Báo cáo theo thông tư số 61/2017/TT-BTC

- Báo cáo khác

m2019_baocao_2

Xem thêm hướng dẫn in báo cáo tại đây.