Nhập bằng tay

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo > I. Nhận báo cáo cấp dưới >

Nhập bằng tay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Nội dung

Trường hợp đơn vị cấp dưới không sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET hoặc gửi file báo cáo lên nhưng sai, chưa đầy đủ số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo thì kế toán đơn vị cấp trên có thể nhập tay các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới vào phần mềm X1 để tổng hợp kịp thời báo cáo theo quy định.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Vào Tác nghiệp/Bàn làm việc chọn Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay hoặc nhấn vào biểu tượng tam giác tại phần Nhận báo cáo cấp dưới trên thanh công cụ.

Nhap_bang_tay_01

2. Thực hiện nhập tay cho báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính:

hmtoggle_plus12.1. Báo cáo quyết toán

a. Các báo cáo không cần phải thiết lập chỉ tiêu

1. B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán

2. Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí.

3. Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)

b. Các bước thực hiện

Ví dụ: nhập bằng tay cho Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí

1. Tại màn hình Thêm mới báo cáo, anh/chị chọn Kỳ, Năm, Chương, Đơn vị, Báo cáo cần nhập liệu.

Nhap_bang_tay_02

2. Nhấn Đồng ý.

3. Thực hiện nhập số liệu chi tiết cho các cột/dòng chỉ tiêu trên báo cáo.

4. Nhấn Cất.

Nhap_bang_tay_03

5. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Cập nhật dữ liệu thành công.

Lưu ý: Đối với Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí, anh/chị có thể thiết lập thêm chỉ tiêu Phí, lệ phí bằng cách vào Danh mục\Phí, lệ phí.

6. Sau khi nhập số liệu cho các báo cáo, anh/chị xem xét báo cáo và các phụ biểu kèm theo, sau đó thực hiện phê duyệt báo cáo nhằm tránh tác động dẫn đến sai số liệu và chuẩn bị cho việc tổng hợp dữ liệu, bằng cách:

Tại màn hình Danh sách báo cáo đã nhận, lọc báo cáo bằng cách:

o Chọn Đơn vị, Kỳ, Năm, Tên báo cáo.

o Nhấn Nạp.

Chọn báo cáo cần phê duyệt.

Nhấn Phê duyệt.

Nhap_bang_tay_04

a. Các báo cáo cần phải thiết lập chỉ tiêu

1. B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

2. Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn kinh phí được khấu trừ để lại

3. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I

4. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II

b. Các bước thực hiện

Ví dụ: nhập bằng tay cho báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

1. Vào Tác nghiệp/Bàn làm việc chọn Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay hoặc nhấn vào biểu tượng tam giác tại phần Nhận báo cáo cấp dưới trên thanh công cụ.

Nhap_bang_tay_01

2. Tại màn hình Thêm mới báo cáo, anh/chị chọn Kỳ, Năm, Chương, Đơn vị, Báo cáo cần nhập liệu.

Nhap_bang_tay_05

3. Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Thiết lập chỉ tiêu bằng cách tích chọn theo các tham số tương ứng để thiết lập các chỉ tiêu nhập số liệu trên báo cáo.

Lưu ý: Tùy vào từng báo cáo thì chỉ tiêu trên báo cáo cần anh/chị thiết lập là khác nhau, có báo cáo cần thiết lập Loại khoản, Mục Tiểu mục, có báo cáo cần thiết lập Dự án, Nguồn, Cấp phát,...

Nhap_bang_tay_06

5. Nhấn Đồng ý. Hệ thống sẽ hiển thị những chỉ tiêu mà anh/chị vừa thiết lập.

6. Nhập số tiền tương ứng với từng chỉ tiêu.

Nhap_bang_tay_07

7. Nhấn Cất.

8. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo Cập nhật dữ liệu thành công.

Nhap_bang_tay_08

9. Sau khi nhập số liệu cho các báo cáo, anh/chị xem xét báo cáo và các phụ biểu kèm theo, sau đó thực hiện phê duyệt báo cáo nhằm tránh tác động dẫn đến sai số liệu và chuẩn bị cho việc tổng hợp dữ liệu, bằng cách:

Tại màn hình Danh sách báo cáo đã nhận, Lọc báo cáo bằng cách:

o Chọn Đơn vị, Kỳ, Năm, Tên báo cáo.

o Nhấn Nạp.

Chọn báo cáo cần phê duyệt.

Nhấn Phê duyệt.

Nhap_bang_tay_09

10. Lưu ý: Để nhập bằng tay theo mẫu báo cáo đang chọn, anh/chị còn có thể thực hiện như sau:

Vào Danh sách báo cáo đã nhận, chọn báo cáo trên danh sách.

Nhấn vào biểu tượng tam giác tại Nhận báo cáo cấp dưới trên thanh công cụ, chọn Nhập tay theo mẫu đang chọn.

Nhap_bang_tay_10

Phần mềm mặc định các tham số báo cáo như báo cáo đang chọn, anh/chị nhấn Đồng ý và thực hiện như các hướng dẫn ở trên.

Nhap_bang_tay_11

hmtoggle_plus12.2. Báo cáo tài chính

1. Danh sách các báo cáo tài chính được nhập tay trên phần mềm X1.

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)

B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

2. Kế toán muốn nhập tay số liệu các báo cáo tài chính theo từng kỳ báo cáo, từng đơn vị, từng chương, và theo từng chỉ tiêu trên mẫu báo cáo quy định. Các bước thực hiện như sau:

Vào màn hình Bàn làm việc\Nhận báo cáo cấp dưới\Nhập bằng tay.

Trên tham số báo cáo:

oChọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương, Đơn vị.

oChọn Báo cáo tài chính cần nhập tay.

Nhap bang tay BCTC_01

Nhấn Đồng ý trên tham số báo cáo.

Nhập số tiền vào cột Số cuối năm, Số đầu năm.

Nhập Thuyết minh. Nhấn Cất.

Nhap bang tay BCTC_02