R8

Navigation:  8. Lịch sử phát triển >

R8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET X1 R8 (Phát hành ngày 16/06/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán muốn tổng hợp được báo cáo S05-H theo từng Chương, Nguồn, Loại Khoản

Kế toán muốn tổng hợp và in được báo cáo F01-01/BCQT, F01-02/BCQT Phần II theo đặc thù SLĐ Khánh Hòa để nộp cho Sở tài chính tổng hợp theo yêu cầu

Khi xem các báo cáo chi tiết theo nguồn, kế toán muốn tiêu đề báo cáo hiển thị tên nguồn chọn in báo cáo tương ứng để dễ dàng quản lý và kiểm soát báo cáo